Användarvillkor

/

ANVÄNDARVILLKOR FÖR TRIABETES OCH TRIABETES+

1 INLEDNING

Dessa allmänna villkor finns tillgängliga på webbsidorna www.triabetes.com och Triabetes produktsidor, nedan ”Webbsidorna”, och uppdaterades senast den 12 februari 2014.

2 TILLÄMPLIGHET AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR

Dessa Användarvillkor är tillämpliga på innehåll samt användning av den tjänst som erbjuds på Webbsidorna samt appen TRIABETES™ och som tillhandahålls av Diabetes Tools Sweden AB, org. nr 556682-6813, nedan ”DTS™”.

3 DEFINITIONER

Nedanstående uttryck i fetstil ska ha följande betydelse i dessa Användarvillkor.

  • Användarvillkor” avser dessa användarvillkor.
  • Tjänsten” avser såväl den bas- som den plustjänst som tillhandahålls av DTS™ på Webbsidorna samt i appen TRIABETES™.
  • TRIABETES CLINIC™” avser en tjänst vilken, i enlighet med villkoren nedan, ger en vårdgivaren tillgång till Användarens uppgifter i databasen för plustjänsten.
  • Användare” avser nyttjare av Tjänsten som godkänt dessa Användarvillkor.
  • Personuppgifter” avser personuppgifter i Personuppgiftslagens (1998:204) mening, dvs. all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
  • Känsliga personuppgifter” avser känsliga personuppgifter i Personuppgiftslagens mening, dvs. uppgifter av mer känslig natur än vanliga personuppgifter, såsom exempelvis uppgifter om en enskild persons hälsa.

4 ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

4.1 Om Tjänsten

DTS™ tillhandahåller Tjänsten som är ett verktyg för personer med alla typer av diabetes. En Användare kan efter registrering utnyttja Tjänsten genom att mata in information om sig själv i en databas. Tjänsten kan därefter tillhandahålla en sammanställning av den av Användaren lämnade informationen, vilken kan användas som analysunderlag av Användaren och/eller dennes vårdgivare. Tjänsten kan även tillhandahålla olika påminnelser och larm för Användaren om denne så önskar. Användaren kan se all data som matats in i databasen för Tjänsten de senaste fjorton (14) dagarna i bastjänsten och obegränsad tid tillbaka i plustjänsten. DTS™ förbehåller sig rätten att vidta ändringar av Tjänsten.

4.2 Registrering och samtycke

För att få tillgång till Tjänsten krävs registrering vilket sker genom att användaren godkänner dessa Användarvillkor samt DTS™:s policy för behandling av Personuppgifter (framgår av punkt 8 nedan) samt lämnar de obligatoriska uppgifter som efterfrågas vid registreringen. Genom godkännande av dessa villkor lämnar Användaren sitt uttryckliga samtycke till att DTS™ behandlar Användarens Personuppgifter, vilka inkluderar Känsliga personuppgifter, i enlighet med och för i dessa villkor angivna ändamål.

Om Användaren fått tillgång till Tjänsten via sin vårdgivare, samtycker Användaren till att vårdgivaren får tillgång till all data i Tjänsten, innefattande Personuppgifter och Känsliga personuppgifter.

4.3 Särskilt om plustjänsten ”TRIABETES+™”

Utöver vad som nämnts ovan under punkten 4.1-4.2 avseende Tjänsten gäller följande i fråga om TRIABETES+™ (”plustjänsten”).

4.3.1 Ytterligare funktioner

Användaren kan mata in information i databasen för plustjänsten såsom information om vilken medicin Användaren tar och i vilka doser den tas. Sådan information innefattas sedan i den sammanställning plustjänsten tillhandahåller, vilken kan användas som analysunderlag. I plustjänsten kan Användaren, till skillnad från i bastjänsten, se all data som matats in i databasen för plustjänsten utan tidsbegränsning. Plustjänsten ger också Användaren möjlighet att exportera data en pdf-fil, vilket gör det möjligt för Användaren att lagra informationen på valfritt sätt.

Om Användarens vårdgivare har installerat TRIABETES CLINIC™ har denne möjlighet att direkt i systemet kunna läsa Användarens data samt lägga in information om medicinering, mål etc. för Användaren, samt även genom systemet styra vad Användaren själv kan påverka rörande medicinering, mål etc.

4.3.2 Bekräftelse vid tecknat abonnemang

Vid tecknat abonnemang för plustjänsten skickas ett e-postmeddelande till den e-postadress som angivits vid registreringen av plustjänsten med bekräftelse på beställt abonnemang, information om samt pris för plustjänsten och sättet för betalning, information om ångerrätt, villkor för uppsägning samt kontaktuppgifter till DTS™.

4.3.3 Priser och betalningsvillkor för plustjänsten

Ett abonnemang för plustjänsten kan tecknas för antingen 1, 3, 6 el 12 månader. Om en Användare inte förnyar sitt abonnemang, övergår tjänsten till en bastjänst när abonnemanget löpt ut.

Kostnaden för användning av plustjänsten framgår av separat prislista, se www.triabetes.com.

DTS förbehåller sig rätten att när som helst ändra i prislistan.

Betalning för plustjänsten sker i förskott via Apple iTunes, Google Play eller via PayPalkonto på www.triabetes.com. Om värdekupong eller presentkort erhållits kan dessa erläggas som betalning via PayPal. Om rabattkod erhållits finns även möjligheten att ange denna i samband med betalningen för plustjänsten.

4.3.4 Åtkomst

Plustjänsten finns tillgänglig via Webbsidorna och appen TRIABETES™.

4.4 Ansvarsbegränsning

De s.k. analyser, rekommendationer, påminnelser, notifieringar eller larm som Tjänsten tillhandahåller baseras på de värden som matats in i databasen för Tjänsten samt, i förekommande fall, på allmänt vedertagna gränsvärden. Användaren är ensam ansvarig för de uppgifter som han eller hon matar in i databasen och som därefter ligger till grund för Tjänsten. Tjänsten är endast ett hjälpmedel och ska inte betraktas som ett vårdverktyg eller något som en Användare ska förlita sig på vid hantering av sin diabetes eller i annat fall. Användaren hänvisas till sin vårdgivare för diagnos samt behandling. DTS™ tar inget ansvar för innehåll och effekt av eventuella analysunderlag, påminnelser, larm eller motsvarande från Tjänsten, eller uteblivna sådana. DTS™ strävan är att Tjänsten alltid ska vara tillgänglig, men ansvarar inte för eventuella avbrott i Tjänsten.

5 KRAV FÖR REGISTRERING OCH TILLGÅNG TILL TJÄNSTEN

Endast personer över arton (18) år får registrera sig som Användare av Tjänsten. Personer under arton (18) år får endast registrera sig efter målsmans samt i förekommande fall behandlande vårdgivares samtycke.

En Användare ansvarar själv för all utrustning som krävs för att kunna använda Tjänsten såsom exempelvis dator, smartphone, mätapparater såsom blodsockermätare, blodtrycksmätare, våg eller liknande samt programvara och telekommunikationssystem liksom för de kommunikationskostnader som uppstår vid användning av Tjänsten.

6 ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

Användaren ansvarar själv för att de uppgifter som han eller hon matar in i databasen och som ligger till grund för Tjänsten är korrekta.

Användaren är ansvarig för att lösenord för Tjänsten hanteras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av hans eller hennes användarkonto.

Användaren får inte söka otillåten åtkomst till någon del av Tjänsterna, Webbsidorna eller appen TRIABETES™ eller de system eller nätverk som är kopplade därtill, genom hackning eller på annat sätt.

Användaren får inte ladda upp data eller material i någon form som kan leda till försämring av Webbsidorna, appen TRIABETES™ eller Tjänsternas funktionalitet.

7 UPPSÄGNING

En Användare av bastjänsten har rätt att när som helst säga upp bastjänsten. Observera att av-installera en mobil applikation eller stänga ett konto inte automatiskt kommer att stoppa en prenumeration – Användaren måste aktivt avbryta prenumerationen genom att fylla i vårt supportformulär med hjälp av “Avsluta mitt konto” och skriva in sitt användarnamn. Alla data kommer då att tas bort, med undantag av kontaktinformation. Detta formulär finns på: http://triabetes.com/hjalp/

Särskilda villkor gäller för Triabetes+.

7.1 Plustjänsten (Triabetes+)

Det här avsnittet gäller endast när Användaren köper och/eller prenumerera på Triabetes+ eller andra betaltjänster. Genom att betala abonnemangsavgiften får Användaren tillgång till Triabetes+ under den tid som prenumerationen är giltig, med förbehåll för dessa användarvillkor.

Alla abonnemang med Triabetes+ betalas i förskott.
Användaren kan när som helst avsluta sin prenumeration, dock kommer abonnemanget fortfarande att gälla för teckningstiden som Användaren redan har betalat för. Om Användaren prenumererar på Triabetes+ med hjälp av Apples iTunes, Google Play eller någon annan betalningsförmedlare, måste abonnemanget avslutas genom att använda deras respektive procedurer för att säga upp abonnemanget.

Abonnemangsavgifter finns beskrivna på Triabetes webbplats (www.triabetes.com) och i den mobila applikationen. DTS accepterar en rad olika betalningsmetoder, till exempel Apple iTunes, Google Play och PayPal. Särskilda villkor kan gälla. DTS förbehåller sig rätten att ändra abonnemangsavgifter från gång till gång.

7.2 Ångerrätt (Sw. “Ångerrätt”)

Användaren samtycker härmed till att börja använda tjänsten omedelbart efter att ha prenumererat på Triabetes+ eller andra betalprodukter. Det innebär att Användaren bara kommer att ha 14 dagar på sig att ångra prenumerationen av Triabetes+ från den dag Användaren får en bekräftelse på sin prenumeration via e-post, under förutsättning att Användaren inte börjar använda Tjänsten under den perioden. Om Användaren abonnerat på Triabetes+ i Apple iTunes eller Google Play måste Användaren först kontakta respektive app-butik för att hävda sin rätt att häva köpet och få en återbetalning. Användaren ska sedan skicka ett mail till DTS via formuläret http://triabetes.com/hjalp/

Alla betalningar som hanterats av Apple, t ex köp inuti appen, kan endast återbetalas av Apple och med Apples godkännande. Apple kan kontaktas på http://www.apple.com/support/ 

Alla betalningar som hanterats av Google, t ex köp inuti appen, kan endast återbetalas av Google och med Googles medgivande. Google kan kontaktas via gå på https://support.google.com

Om Användaren har köpt sin prenumeration på www.triabetes.com och använt PayPal, räcker det med att skicka ett mail via formuläret ovan. Utebliven betalning anses inte vara en uppsägning av ett Triabetes+ abonnemang.

8 DTS™:S POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

DTS™ är personuppgiftsansvarig för all behandling av Personuppgifter inom ramen för tillhandahållande av Tjänsten. DTS™ eftersträvar att upprätthålla högsta möjliga standard beträffande skyddet av Personuppgifter och personlig integritet. DTS™ följer de bestämmelser som gäller enligt Personuppgiftslagen gällande behandling av Personuppgifter och Känsliga personuppgifter.  Punkterna 8.1-8.4 nedan innehåller ytterligare information om hur DTS™ hanterar Användarens Personuppgifter och Känsliga personuppgifter vid tillhandahållande av Tjänsten.

8.1 Vilken information som samlas in av DTS™

DTS™ samlar in Personuppgifter och Känsliga personuppgifter som Användaren lämnar på Webbsidorna vid nyttjande av Tjänsten. Exempelvis kan Användaren vid registrering lämna uppgift om namn, kontaktuppgifter, längd, vikt, kön och ålder samt vid användning av Tjänsten lämna uppgifter om sin hälsa såsom blodsocker-nivåer, blodtryck, vikt, träning/motion, medicinintag, födointag och liknande. DTS™ rekommenderar Användare att i syfte att skydda sin integritet inte lämna ut Personuppgifter som inte uttryckligen efterfrågas.

8.2 Varför informationen samlas in och vad den används till

DTS ™ samlar in information från användare av tjänsten i syfte att kunna erbjuda Användaren en personligt anpassad service. Vid registreringen ombeds en användare av Tjänsten att skriva in information om sig själv. Vissa uppgifter är obligatoriska för att användaren skall kunna få tillgång till Tjänsten, medan annan information är valfri. En Användare uppmanas också att ge viss kontaktinformation, som DTS™ använder för att kommunicera med sina användare, för att ge service och support samt att informera användare om uppdateringar av tjänsten. Vissa delar av Tjänsten kräver också att kontaktuppgifter lämnas.

DTS™ samlar in och behandlar Personuppgifter och Känsliga personuppgifter för följande ändamål: a) tillhandahållande av Tjänsten på Webbsidorna, b) uppfyllande av avtalsenliga förpliktelser i förhållande till Användare av Tjänsten samt vidtagande av åtgärder förenliga med Användarvillkoren, c) tillhandahållande av marknadsföring från DTS™ samt dess samarbetspartners under tid som någon är registrerad som Användare av Tjänsten d) drift och underhåll av de system som används för att tillhandahålla Tjänsten, e) marknadsföring av Tjänsten externt, exempelvis genom publicering bland annat på Webbsidorna av avidentifierad (anonymiserad) hälsodata från Användarna som kollektiv, utvisande förändringar av olika värden vid användning av Tjänsten såsom exempelvis förändringar av blodtryck, blodsocker och vikt, f) kontakta Användaren under avtalstiden samt ett år från det att avtalsförhållandet upphört, i produktutvecklingssyfte, avseende förfrågan om marknadsföring av DTS™, dess produkter eller tjänster, eller för utvärdering av Tjänsten.

8.3 Skydd för de Personuppgifter som lämnats in

DTS™ behandlar Personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och all inlämnad information om en Användare av Tjänsten lagras i en säker miljö i DTS™:s databas. Det är tyvärr inte möjligt att garantera att utomstående inte får tillgång till Personuppgifter som överförs via internet men DTS™ gör sitt yttersta för att säkerställa de datatekniska systemens säkerhet. Skulle en säkerhetsöverträdelse trots detta inträffa kommer DTS™ att agera så fort som möjligt för att åtgärda problemet.

8.4 Tjänsteanvändarens möjlighet att påverka hantering av personuppgifter, inklusive känsliga Personuppgifter

Som Användare av Tjänsten finns alltid möjlighet att påverka hur mycket samt vilken information som lämnas in till DTS™. Den information som inhämtas lämnas alltid av Användaren själv. För att kunna nyttja Tjänsten är dock vissa Personuppgifter samt Känsliga personuppgifter obligatoriska.

8.4.1 Korrigering eller radering av inlämnade Personuppgifter

Med hjälp av Användaren ser DTS™ till att Användarens Personuppgifter är korrekta och aktuella. Användaren kan begära information om vilka av dennes Personuppgifter DTS™ har sparat samt begära att Personuppgifter tas bort, ändras eller korrigeras. Vänligen notera att Tjänsten kan komma att fungera sämre, eller sluta att fungera, om vissa Personuppgifter raderas. En Användare har möjlighet att meddela önskemål genom att kontakta DTS™ på sätt som framgår av punkt 10 ”Om DTS™” nedan.

9 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla varumärken (TRIABETES™, TRIABETES +™, TRIABETES CLINIC™, DTOOLS™ inklusive DTS™), logotyper, bilder, fotografier, animationer, videoklipp, användarvillkor, och text som publiceras på Webbsidorna och i samband med tillhandahållande av Tjänsten utgör/innehåller immateriella rättigheter som tillhör DTS™ eller som DTS™ genom licens har rätt att nyttja. Inga sådana immateriella rättigheter får kopieras, reproduceras, publiceras användas eller visas utan uttryckligt godkännande från DTS™. Överträdelser beivras genom rättsliga åtgärder av DTS™ eller andra rättighetsinnehavare.

10 DTS™:S RÄTT ATT REVIDERA ANVÄNDARVILLKOREN

DTS™ förbehåller sig rätten att revidera Användarvillkoren. Sådana reviderade Användarvillkor träder i kraft en (1) månad efter det att ändring skett av vid var tid publicerad text på denna sida, inget meddelande lämnas i övrigt till Användaren.

Om ändring eller tillägg är till nackdel för Användaren och denna nackdel inte endast är av ringa betydelse, har Användaren rätt att senast vid de nya villkorens ikraftträdande säga upp Tjänsten med omedelbar verkan. Om sådan uppsägning inte sker anses Användaren ha godkänt de nya villkoren.

11 OM DTS™

Tjänsten tillhandahålls av Diabetes Tools Sweden AB, org. nr 556682-6813.

Adress: Wenner-Gren Center, 5 tr, Sveavägen 166, 113 46 Stockholm.

11.1 Kontakta DTS™

Vid frågor kring något i dessa Användarvillkor vänligen kontakta oss genom att använda e-postsupportfunktionen på Webbsidorna.

Vid frågor kring Personuppgifter, vänligen använd e-postsupportfunktionen på Webbsidorna och ange ärende ”Personuppgiftsfrågor”.

12 JURISDIKTION OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Dessa Användarvillkor, tillhandahållande av Tjänsten samt tvister med anledning därav ska regleras och tolkas enligt svensk rätt. Eventuella tvister med anledning av dessa Användarvillkor eller tillhandahållande av Tjänsten ska avgöras av svensk allmän domstol.

2014-02-12, Version 5.0, Document ID: Company-49-173